top of page
Etsi
  • Writer's pictureJoonas Miettinen

Sydän, intuitio, tunteet, järki (mieli), ego

Päivitetty: 3. elok. 2021

FOURCORE® - ELÄMÄNHALLINNAN JA TIEDON KÄSITTELYN YDINMALLI
Makasin matkustajakodin sängyllä omassa hostellihuoneessani. Olin tullut tälle matkalle selvittämään omaa elämänfilosofiaa. Nauhoitin sen puoliksi puhelimella ja kirjoitin loput tietokoneella. Nyt tuossa sängyllä kävin läpi mielen pimeimpiä luolastoja. Käänsin tietoisuuden valon syvälle mieleeni ja kohtasin suuria pelkoja. Kun olin luodannut pimeää, yhtäkkiä mieleeni tulvahti ja alkoi rakentua tämä kyseenomainen malli kuin itsestään. Vain viikko sitten olin vasta löytänyt intuition ja vain hetki sitä ennen tiedostanut egon olemassaolon. Ja kyllä tämä tapahtui vasta 33 – vuoden iässä. Miten paljon olisinkaan voinut oppia paremmin, olla hyvässä vuorovaikutuksessa ja ennen kaikkea voida paremmin, jos olisin tiedostanut nämä alakoulussa. Nämä muuttivat käsitystäni ihmiselämästä ja jopa koko universumista. Intuitio Huomasin, että yksi suurimmista mielenterveyteen vaikuttavista asioista on intuition toiminta. Jos se jostakin syystä häiriintyy tai kielletään, voi seurata ahdistuneisuutta, erillisyyttä ja muita mielenterveyden haittoja. Intuitiolla on myös merkittävä vaikutus oppimiseen. Sen avulla tietoa käsitellään satoja tuhansia kertoja nopeammin ja tehokkaammin kuin tavallisella tietoisella mielellä ja sen loogismatemaattisella ajattelulla. Intuitio ylittää järjen rajat, kunnes sen havainnoista tulee myös järkevää. Opetetaanko koulussa intuition hyödyntämistä? Ei. Ymmärretäänkö koulussa tarpeeksi erilaisten oppijoiden tapaa hahmottaa, tutkia ja oivaltaa. Ei. Lapset ovat luonnostaan hyvin intuitiivisia. Monet ihmiset ovat piilottaneet tapansa oppia, jopa minuutensa, koska ovat pitäneet itseään outoina tai kokeneet suurta häpeää tavastaan ohjautua ja toimia. Erityisesti erilaisia keksijöitä historiassa on jopa syrjitty heidän tapansa ajatella, tuntea, kokea ja työskennellä vuoksi. Intuitiosta voi puhua oppilaille esimeriksi vaistona, kehotietoisuutena, sisäisenä ohjauksena ja havaintojärjestelmänä. Se on sisäistä tietämistä. Intuition kokoamat havainnot alkavat hiljalleen hahmottua ja liittyä toisiinsa. Nämä havainnot koskevat ympäristöä ja muun muassa ihmissuhteita. Löysin oman intuitioni tarkkailemalla kehoa ja erottelemalla pelkoja sen edestä vagushermon alueelta. Miten sitten edistää pienten oppilaiden intuitiota? Tärkeää, on ottaa se teoreettisesti esille. Sekä harjoitella käytännönharjoituksia. Yksi intuitiota edistävä asia on esimerkiksi kiitollisuuden tunne. Voit siis edistää oppilaiden intuitiota tekemällä tietoisuustaitoharjoituksia; esimerkiksi juuri kiitollisuusharjoituksen. Erilaiset tietoisuusharjoitukset auttavat edistämään intuition toimintaa, koska ne häivyttävät sen edessä olevia tunteita ja tyynnyttävät kehomieltä. Sisäinen tyyneys ja rauhallisuus on yksi intuition toiminnan lähde.

Olemme jatkuvassa tietoisuuden muutoksen tilassa. Olemme itse tietoisuus. Tarvitsemme myös toisia tietoisuuksia, eli yhteyttä toisiin ihmisiin, voidaksemme hyvin ja jopa oivaltaaksemme paremmin asioita. Voidaan puhua esimerkiksi tiimiälystä. Oppimisen kannalta intuitiolla on kaksi tarkoitusta: 1) Hyvinvointi (sis. vuorovaikutus) 2) Menestyminen

Kun oppilaalle opetetaan tietoisuuden havainnointia, hänen itseluottamus ja minätuntemus paranee. Tämä taas johtaa tasapainoisempaan Oppimisen tilaan, jota käsitellään kirjassa Kognitiivisten ja sosioemotionaalisten taitojen oppimisvalmennus alakoulussa.

Oppimisen tila on psykofyysissosiaalinen tila, jossa oppimista tapahtuu parhaiten. Maksimoidakseen tiedon käsittelyn, tarvitaan hyödyntää intuitiota, joka syöttää tietoa myös tietoiseen mieleen. Toimiakseen ryhmässä on tiedostettava tunteet ja ennen kaikkea myös ego. Ego Sanotaan, että ego pohjautuu pelkoon ja intuitio myötätuntoon.

Siinä missä ego erillistää, vie omahyväiseksi, takerruttaa ahneuteen, haluaa kunniaa, intuitio hakee yhteyttä, empatiaa ja rakkautta. Ego pyrkii hallitsemaan vuorovaikutustilanteita, jos yhteys minuuteen on vaillinainen. Jos ohjautuu sisältä käsin, minuudesta käsin, ei ole egon hallitsema ja näin muun muassa vuorovaikutussuhteisiin syntyy aito yhteys ja myötätunto. Ego ei ole paha, se on meissä jokaisessa. Se liittyy ihmisen keskeneräisyyteen, siihen että meidän kasvaessa ja kehittyessä peilaamme itseämme monesti egoon, joka on ikään kuin meidän mielikuvan luoma täydellistymä meistä. Egon tiedostaminen on yksi tämän hetken ihmiskunnan tärkeimpiä asioita. Egon valta on johtanut pahimmillaan hirmutekoihin, sortamiseen, alentamiseen. Esimerkiksi narsistisessa persoonallisuushäiriössä ihminen on samaistunut egoonsa. Tällöin ihminen loukkaantuu helposti, on manipuloiva, kontrolloi muita, koska hänen egonsa viestii hänelle koko ajan uhkaa esimerkiksi siitä, että joku on esimerkiksi parempi jossakin tai joku on aidosti oma itsensä ja uskaltaa näyttää tunteensa. Tunnistan itse egon muotona minussa. Huomaan sen pyrkimykset, olivat ne sitten liiallista kunnianhimoa tai katkeruutta. Egon koskematon havainnointi ja tiedostaminen siis riittää. Egon hälvenemistä tai syrjään siirtämistä auttaa siis sen tiedostaminen ja minuuden tunteminen. Kun huomaa mitkä asiat ovat lähtöisin autenttisesta minuudesta, omasta totuudesta ja mitkä egosta, vuorovaikutuksesta tulee helpompaa. Oppilaille voikin opettaa, että jokaisella meistä on ego. Ja että ego on kehomielessä. Ego pyrkii aina haluamaan enemmän ja korkeammalle. Tunteet


Tunteet ovat informaatioaaltoja. Ne liittyvät historiassa uhkan tai mahdollisuuden kokemuksiin. Tunteet herättävät parasympaattisen tai sympaattisen hermoston toiminnan, riippuen siitä millaista reaktiota kehossa ympäristö vaati. Onko kyseessä uhka vai mahdollisuus. Muinaishistoriassa ihmisen tuli osata valpastua tilanteessa jossa häntä uhkasi esimerkiksi leijona. Nykyisin on yhtä tärkeätä osata rauhoittua, sillä työ on hetkistä ja vaativaa. Tämä tapahtuu esimerkiksi hengittämällä syvään tietoisesti. Aivot, sydän on saatava koherenttiin tilaan, jotta ihminen kokee olonsa turvalliseksi. Tästä turvallisuudesta kumpuaa taas uskallus ajatella ja laajentaa mielen rajoja. Tästä taas seuraa oivalluksia ja syvemmän totuuden ymmärtämistä. Tunteet ovat hyödyllisiä myös oppimisen kannalta. Myönteiset tunteet edesauttavat oppimista ja kielteiset tunteet hidastavat ja vaikeuttavat sitä. Kun ihminen saapuu jonkun oivalluksen äärelle, voi hän hetken kokea jopa pelkoa ja ahdistusta. Tämä on merkki siitä, että tietoisuus voi olla muuttumassa ja totuuden ymmärtäminen lähellä. Omia käsityksiään on elämästä ja maailmasta voi olla vaikea muuttaa ja toisinaan tarvitaan rohkeutta tulla oman itsensä äärelle. Oppilaille tulisi opettaa tunnetaitoja. Näitä ovat esimerkiksi tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen kehossa. Myönteisiä tunteita voi lisätä muun muassa itsemyötätunnolla. Kädet voi laittaa esimerkiksi sydämen päälle ja toivoa samalla itselle ja toisille hyvää hiljaa mielessään. Tai itseään voi halata kun paineet kasautuvat ja vaatimukset tuntuvat liian suurilta.

Tietoinen mieli (järki) Tietoinen mieli eli järki on tärkeä apuväline tiedon järjestämisessä. Tietoisen mielen sanotaan olevan kuitenkin noin 5- 10 % ihmisen älyn kapasiteetista. Se perustuu järkeilyyn. Tietoisessa mielessä on myös mielikuvia, jotka ohjaavat meitä. Sen muistikapasiteetti on pieni. On usein esimerkiksi parempi antaa muiston nousta kehosta, kuin hakea sitä tietoisesta mielestä. Mieli on simuloitua todellisuutta. Tämän simulaation avulla voimme ikään kuin tehdä malleja ympäristöstä , joiden avulla joko päätämme tehdä jotain tai jättää tekemättä. Hahmotamme mielessä erilaisia kokonaisuuksia, sekä ennen kaikkea aikaa. Käytämme muistikuvia toiminnan ohjaukseen. Luomme myös oman minäkuvamme. Ennen kaikkea jäsennämme mennyttä ja suunnittelemme tulevaisuutta. Tämä on ollut yksi tärkeimmistä taidoistamme myös muinaishistoriassa. Olemme näin pystyneet oppimaan virheistä tai suunnittelemaan esimerkiksi tärkeää metsästysretkeä. Tällä on kuitenkin varjopuolensa, nimittäin varmasti jokainen on joskus kokenut huolta tulevaisuudesta tai murhetta menneestä. Oppilaille on tärkeää opettaa tiedostamaan oma mieli ja sen toiminta niin hyvin kuin voi. Tämä tapahtuu ennen kaikkea tietoisuustaidoilla; havainnoinnin taito, huomiokyvynhallinta, tietoinen läsnäolo ja rentoutuminen, sekä rauhoittuminen. Näiden avulla ajatukset hälvenevät, koska visuaalisten havaintojen alue hiljenee aivoissa ja intuitiivinen oivalluskyky paranee. Kouluissa painotetaan paljon järjen käyttöä. Järkeä tarvitaan esimerkiksi matemaattisissa ongelmanratkaisutilanteissa tai vaikkapa äidinkielen kirjoitustehtävissä. Oppiaineet rakentuvat järjellisen ymmärryksen varaan. Tietokoneet prosessoivat tietoa logiikan avulla. Niiltä kuitenkin puuttuu intuitiivinen toiminta. Ihminen taas kykenee ”laskemaan” intuitiivisesta. Järjen, eli niin sanotun perinteisen älykkyyden harjoittamiseen toimivat oppiaineiden lisäksi erilaiset ajattelutaidon tehtävät. Niissä tunnistetaan havaintojoukosta muun muassa säännönmukaisuuksia ja suhteita. Olen esimerkiksi itse viime aikoina katsonut paljon elokuvia ja olen havainnoinut niin sanottujen hyvien elokuvien säännönmukaisuuksia. Niillä kaikilla on yhteisiä ominaisuuksia. Tämä on ajattelutaitojen ansiota.


Sydän Usein sanotaan, että kuuntele sydäntäsi. Mitä se tarkoittaa? Sydämen kuunteleminen on varsin abstraktia. Se on samalla symbolista, että todellista. Voisi ajatella, että sydämen kuuntelu on egon, järjen, tunteiden ja intuition kokonaisvaltaista hahmottamista. Eli mitä nämä neljä sanovat tai jättävät sanomatta yhdessä ja kokonaisuutena. On siis niin, että kaikkien osa-alueiden vastaukset eivät välttämättä ole niin sanotusti myönteisiä. Rakkauden, sydämen edessä on nöyrryttävä. Sydämen kuuntelu voi olla vaistoa tai vaiston vastaista. Se voi olla myönteistä tunnetta tai kielteistä ja toimimatta siitä huolimatta. Se voi olla järkevää tai ei järkevää. Egon kohdalle sydämen kuuntelun hahmottaminen vaikeinta. Siinä missä ego meissä peilaa täydellisyyteen, rakkaus voi olla keskeneräisyyden edistämistä ja vahvistamista. On siis hyväksyttävä oma keskeneräisyys. Havaittava se mikä meissä ei ole vielä ihmistä, mutta on ihmiseksi tulossa. Sydän ylittää tietämisen rajat ja näkee sen mitä ei ole nähtävissä. Sydän on kaiken hyvyyden lähde. Kaikki toivovat varmasti sitä, että oppilaista tulisi hyväsydämisiä ihmisiä. Siinä missä rakkaus riisuu liiallisesta ylpeydestä ja ylemmyyden tunnosta, se myös vahvistaa ja elävöittää. Voiko koulussa puhua rakkaudesta? Mitä oppilaat vastaisivat? Yksi konkreettinen keino on opettaa oppilaille esimerkiksi hyveitä. Tai tunnistamaan omia arvojaan. Tiedostamaan omia ja toisten tunteita. Tärkeintä on ylipäätänsä opettaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Yksi tärkeimpiä asioita on kuitenkin pienille oppilaillekin opetettava itsemyötätunto. Jos koulupäivään mahtuu koettelemuksia voi kädet laittaa hellästi sydämen päälle ja toivoa hiljaa mielessään itselleen hyvää ja myös toisille. Tämä avartaa sydäntä ja voi tuntua esimerkiksi lämmön tunteena. Oppilassa saa lisää avarakatseisuutta ja hyväksyntää itseään ja toisiaan kohtaan. Empatian ja sympatian lisääntyminen johtaa oppilaiden keskuudessa parempaan hyvinvointiin. Hyvinvointi rakentaa parempaa ymmärrystä. Ja parempi ymmärrys parempaa maailmaa, oli kyseessä sitten teknologinen edistys, kauniit ja voimaannuttavat konserttielämykset tai vaikkapa terveydenhuollon kehittyminen. Toisen menestyminen ei ole siis pois itseltä. Sillä oli kyseessä sitten taitava autonkorjaaja tai laulaja, heidän menestyminen tuo hyvää kaikille. Rakkaudessa on turvallista pelätä. Rakkaudessa on turvallista olla. Rakkaudessa on turvallista luopua ja vastaanottaa. Lopuksi Onko tieto olemassa maailmassa jo valmiina? Onko meidän vain löydettävä se? Kun myös esimerkiksi tekninen tietomäärä lisääntyy, meidän on prosessoitava tietoa yhä tehokkaammin, sekä käyttää intuitiivista havaintojärjestelmää erottamaan myös sen tiedon mikä ei ole olennaista. Samalla ihmiset toimivat yhä enemmän tiimeissä, tarvitaan hyvää ja turvallista vuorovaikutusta, johon egon valta ei pääse käsiksi. Tiedon käsittelyn ja elämänhallinnan edistäminen luo siis parempaa maailmaa. Jo pienet alakoululaiset voivat oppia sellaisia asioita, joita me aikuiset turhan usein opimme vasta kantapään kautta. Lapsilla minuuden kehitys on kuitenkin kesken. Näin heidän intuitionsa, tunne-elämä, tietoinen mieli ja ego ovat myös kehitysvaiheessa. He tuovat rakkautta olemalla omia itseään. He tarvitsevat kuitenkin aikuisten hoivaavaa sydäntä. Tässä blogissa esitetty malli on siis yhtälailla opettajalle kuin oppilaalle. Tässä on lyhyt esittely tästä oppimiseen ja hyvinvointiin tähtäävästä ydinmallista, joka kaipaa kipeästi testausta opetus- ja valmennuskentältä. Oletko sinä rohkea opettaja, kasvattaja tai valmentaja joka olisi valmis kokeilemaan tätä mallia oppilaidensa, lastensa tai valmennettaviensa kanssa. Tervetuloa tekemään Luonnollista Koulua! Kiitos, kun luit blogin! Ystävällisin terveisin, Joonas Miettinen (FOURCORE® - Oppimisvalmentaja ja kouluttaja)

401 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page